Prosjektet inneheld ny veg over Halbrendsøyra, ny bru over Jølstra og tilkopling til eksisterande kommunal veg Øyrane med samband til rundkøyring og rv. 5. Ny veg og bru er planlagt med tosidig fortau. Lengda på prosjektet er på om lag 510 m og er førebels kostnadsrekna til 105 mill. kr. (2012) Tiltaket vil bidra til å løyse kapasitetsproblema i Førde sentrum. Ny veg og bru vil bli fv. 609.

Vi vil ikkje starte arbeid med dette tiltaket før vi gjennom avklaring av kostnader for andre tiltak er sikre på at vi har midlar til gjennomføring.