Planen skal legge til rette for etablering ny gang- og sykkeltunnel langs rv. 5, parallelt med den eksisterande Klettatunnelen. Førde kommune handsamar planen. Sjå kunngjeringa om høyring og offentleg ettersyn på Førde kommune si nettside