Etter vellukka samhandlingsmøte startar utbetringa av Askvollkrysset og bygging av gangfelt langs fv. 609.

Oppstarten har vorte litt utsett i forhold til opphavleg plan, men no tek entreprenøren til med førebuande arbeid.