Omlegging av fv. 17 på strekningen ved Middagsskaret som ligger mellom Gryta og Reitan i Namsos kommune. Vegstrekningen er omtrent 800 meter lang. Planområdet omfatter fv. 17 med tilhørende sideterreng, samt landbruks- og naturområde mellom fylkesvegen og Innerengselva.

Formålet med planen er å utbedre dagens veg for å bedre trafikksikkerheten på fylkesvegen ved denne strekningen gjennom Høgskarbakken, som i denne planen er kalt Middagsskaret. På kort sikt er formålet å utvide sideterrenget til vegen slik at en fremtidig kurveutretting og breddeutvidelse kan gjennomføres. Stabilisering av dagens veg der det er dårlige grunnforhold og lav stabilitet inngår som del av første byggefase. Tiltaket vil fungere som et deponi for overskuddsmasser fra vegprosjektet Bangsundsvingene.