I april 2013 er skogrydding utført, og byggearbeidene starter til høsten. Gang- og sykkelvegen blir ferdigstilt med grusdekke i løpet av desember 2014. Asfalt legges våren 2015.

Bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Sævik og Spillumshøgda i Namsos kommune er et av delprosjektene i fylkesveg 17-prosjektet.

Formålet med delprosjektet er å:

  • øke trafikksikkerheten langs fv. 17 ved å gi et bedre og tryggere tilbud til fotgjengere og syklister på strekningen
  • oppnå et sammenhengende gang- og sykkelvegsystem fra Klingakorsen til Namsos sentrum

Reguleringsplanen (se vedlegg under) ble vedtatt i juni 2010. I forbindelse med byggeplanarbeidene er grunnundersøkelser foretatt. Disse har avdekt kvikkleire som krever omfattende stabiliseringstiltak av området før eventuelle byggearbeider igangsettes. Stabiliseringstiltak utføres med overskuddsmasser fra Bangsundsvingene. Namsos kommune har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for gjennomføring av stabiliseringstiltakene.

Prosjektet er en del av et bompengeprosjekt, og forskuddsfinaniseres av Nord-Trøndelag fylkeskommune.