Reguleringsplan fv. 17 gang- og sykkelveg Sævik–Spillumshøgda 
Planen ble vedtatt av Namsos kommunestyre den 17.06.2010. Deler av det regulerte området inneholder kvikkleire, og det må derfor utføres områdestabilisering i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelveg. Stabiliseringstiltak vil sannsynligvis måtte utføres også utenom regulert område. Derfor må gjeldene reguleringsplan revideres. I samme prosess vil noen av avkjørslene få en noe endret utforming og ca 150 meter av gang- og sykkelvegen vil reguleres på framsida av en fjellknatt istedenfor på baksida som gjeldende reguleringsplan viser. Plan for områdestabilisering vil være klar i mars 2011, og umiddelbart etter vil forslag til revidert reguleringsplan legges ut til høring. Byggearbeidene planlegges startet høsten 2011 om planprosessene går smidig.
Reguleringsplanen dokumentene (slik den inntil videre er vedtatt) ligger som vedlegg til siden.