Prosjektet fylkesveg 290 Hønefoss–sykehuset er finansiert av riksvegmidler. Prosjektet er unntak av resten av prosjektene i "Mindre prosjekter i Buskerud" som Viken har overtatt.

Om prosjektet

Målet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs fv. 290 mellom Hønefoss sentrum og Hvervenkastet. Denne strekningen inngår i E16-ruten for sykkel. Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for riksveg.

Gang- og sykkelvegen vil erstatte dagens fortau langs Osloveien, og strekke seg fra rundkjøringen mellom E16 Arnegårdsveien og Osloveien til krysset mellom Osloveien og Arnegårdsbakken. En strekning på en halv kilometer.

Planområdet fv. 35 Hønefoss-Ringerike sykehus

Området er sidebratt, og Osloveien har et stigningsforhold på 5-6%. Som del av prosjektet vil det være behov for å gjøre endringer på Arnegårdsbakken nær fv. 290 Osloveien.

Behov for undersøkelser

Undervegs i planarbeidet kan det bli utført oppmålingsarbeider, kulturminne- og grunnundersøkelser.

Kontaktpersoner:

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med: