Ferga over HadselfjordenFerga over Hadselfjorden

Ekstern kvalitetssikring av utredningen er nå oversendt Samferdselsdepartementet. Regjeringen baserer sin beslutning på KVU-rapporten, høringsuttalelsene til KVU-rapporten og KS1-rapporten. 

Om KVU Hadselfjorden

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet framtidig kryssing av Hadselfjorden. Målet er å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, og hele transportsystemet og regionale funksjoner er sett i sammenheng.

Statens vegvesen har vurdert totalt seks konsepter, hvorav fire alternativer for undersjøisk tunnel. Et alternativ med tunnel fra Melbu på Hadseløya til Strønstad på Austvågøya er vurdert som det beste, ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering.

Statens vegvesen anbefaler likevel at både Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten bygges ut før en fergefri forbindelse under Hadselfjorden, fordi dette gir større virkninger for samfunnet. 

Konseptvalgutredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet 6. mai 2020.

Oversikt over konsepter KVU HadselfjordenOversikt over konsepter KVU Hadselfjorden