KVUUllensvang003Bjørn Martin Alsaker la fram de ulike konseptalternativene for rv.7 og rv.52

Mandag 20. juni har samarbeidsgruppa for KVU rv.7/rv.52 si

møte. Prosjektleder Morten Ask  og prosjektgruppen legger fram resultatene fra de ulike analyse  som er utarbeidet i prosjektarbeidet.


Anbefalingen til valg av konsept, vil ikke bli lagt fram i dag. Dette kommer først når hele KVU-en er ferdig 1. september.   Det er datoen som KVU-en skal overleveres samferdselsdepartementet. I løpet av september vil det bli innkalt til nytt møte i samarbeidsgruppen hvor anbefalingen vil bli offentliggjort.


Temaene er:

  Konseptene
  Transportanalyse
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Trafikksikkerhet
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Samfunnssikkerhet
  Ikke-prissatte virkninger
  Regionale virkninger


Nedenfor kan presentasjonene som er holdt på samarbeidsmøtet i Ullensvang lastes ned.

Resultatene er foreløpig og blir lagt fram før de er endelig ferdig. Allerede på møtet i styringsgruppen etter samarbeidsgruppemøtet, kom det fram at det er noen resultater som vil bli gått igjennom på nytt.