Statens vegvesen er i gang med å planlegge det hittil største vegprosjektet i regionen: Hålogalandsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 83/rv. 85 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

E10 Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan.

Nå legges planen ut på høring, og alle som ønsker å komme med innspill til høringsforslaget må gjøre dette innen 10. februar 2017.

Finansiering

– Dette er en av Norges aller største reguleringsplaner og planarbeidet har gått meget raskt. Ved å bruke statlig plan har vi kunnet jobbe veldig effektivt og vi har mer enn halvert planleggingstiden, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord.


Forslaget til reguleringsplan er nå lagt ut på offentlig ettersyn, og skal gjennom en omfattende høringsrunde før det kan fattes et eventuelt vedtak.

– Når vi etter hvert har fått en vedtatt reguleringsplan på plass, er det viktig å få på plass en finansiering av prosjektet, sier Naimak.

Se informasjonsfilm


Vi har laget en enkel informasjonsfilm som presenterer planforslaget og viser hvor vi foreslår å legge veglinjen.

Planforslaget

Her finner du alle dokumentene til planforslaget.


Forslaget til reguleringsplan er særdeles omfattende, og du finner alle dokumentene på nettsiden til prosjektet. Når det gjelder plankartene har vi valgt å legge de ut kommunevis for å gjøre det mer overkommelig.

Framdrift og frist for innspill


Reguleringsplanen kan berøre grunneieres interesser i planområdet, eventuelt som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Våre opplysninger om grunneiere som berøres av prosjektet er hentet fra kommunes digitale eiendomskartverk og grunnboka. Vi tar forbehold om at navn og adresse på eier kan være feil.

Alle grunneiere som blir direkte berørt av planforslaget er tilskrevet i et eget brev. Hvis du som er berørt grunneier ikke har fått brevet, er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig.

Åpne møter og kontordager


I forbindelse med høringen arrangerer vi en rekke folkemøter hvor vi informerer om planforslaget og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill. Vi inviterer også til åpne kontordager, der dere kan møte planleggerne og diskutere eventuelle saker.

Folkemøter

Åpen kontordag

Kommune

Dato

Sted

Klokken

 

Sortland

3. januar 2017

Kulturfabrikken Sortland

18.00-20.00

4. januar 2017 kl. 10.00-14.00 i Sortland rådhus-Servicetorget

Kvæfjord

4. januar 2017

Viltkroa Langvassbukt

18.00-20.00

5. januar 2017 kl. 10.00-14.00 på Viltkroa Langvassbukt

Lødingen

5. januar 2017

Rådhuset i Lødingen

18.00-20.00

6. januar 2017 kl. 10.00-14.00 i Lødingen rådhus

Harstad

9. januar 2017

Harstad rådhus, kantine

18.00-20.00

10. januar 2017 10.00-14.00 i Harstad rådhus

Tjeldsund

10. januar 2017

Kongsvik kulturhus

18.00-20.00

11. januar 2017 kl. 10.00-14.00 kommunehuset i Hol

Skånland

16. januar 2017

Skånland ungdomshus

18.00-20.00

17. januar 2017 kl. 10.00-14.00 kommunehuset Skånland

Evenes

17. januar 2017

Evenes Samfunnshus

18.00-20.00

18. januar 2017 kl. 10.00-14.00 Evenes rådhus

 

 

 

 

 

  Videre prosess

  • Desember 2016 – februar 2017: Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanforslaget og folkemøter/kontordager i alle berørte kommuner.
  • Mulig 1. kvartal 2017: Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 

Gi innspill innen 10. februar 2017


Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 10. februar 2017.
Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø.


Eller på epost til: firmapost-nord@vegvesen.no

Merk innspillet med nummer 15/200827


Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål til planarbeidet, kan dere kontakte oss:


Planleggingsleder for Harstad

Karianne Heitmann
E-post: karianne.heitmann@ramboll.no
Mobil: 476 19 087

Planleggingsleder for Kvæfjord

Maren Stanghov Thorstensen
E-post: maren.thorstensen@ramboll.no
Mobil: 918 36 295

Planleggingsleder for kommunene Lødingen og Tjeldsund
Unni Kufaas
E-post: unni.kufaas@vegvesen.no
Mobil: 992 78 656

Planleggingsleder for kommunen Sortland, Skånland og Evenes
Rambøll v/ Monica Buran
E-post: monica.buran@ramboll.no
Mobil: 934 68 069

Nabokontakt
Marianne N. Losnegaard
E-post: marianne.losnegaard@vegvesen.no
Mobil: 901 81 422

Delprosjektleder
Therese Frivåg Lund
E-post: therese.f.lund @vegvesen.no
Mobil: 472 76 056