Med unntak av parsell 15 ble statlig reguleringsplan for E10/rv. 85/rv. 83 Håloglandsvegen vedtatt 20.07.2017. Parsell 15 ble tatt ut av planforslaget for å utarbeide en god og framtidsrettet løsning for flyplasskrysset.

Nå starter vi opp igjen arbeidet med parsellen. Parsellen omfatter en strekning på 9,8 km, fra kommunegrensen mellom Evenes og Skånland til Lakså i Evenes kommune.

Parsell 15 HålogalandsvegenParsell 15 Hålogalandsvegen

Nytt kryss

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard og å korte ned reisetiden. Det legges til rette for kryssområder for å koble sammen ny og eksisterende veg, utfartsparkering og kollektivknutepunkt. Det er behov for å utbedre innkjøring til flyplassen, og rette ut kurvatur. Dette medfører en omlegging av vegen med nytt kryss fra E10, mot Harstad/ Narvik lufthavn.

Alle berørte grunneiere er kontaktet i et eget brev. Brevet kan du også laste ned her.

Send inn merknader innen 24. juni 2019

Uttalelser til planoppstart merkes med «Mimenr. 19/77190» og sendes innen 24. juni til følgende adresse: Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø.

Du kan også bruke e-post: firmapost-nord@vegvesen.no.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Unni Kufaas på telefon 99 27 86 56, epost: unni.kufaas@vegvesen.no, eller nabokontakt Line Vestnes på telefon 90912533 epost: line.vestnes@vegvesen.no.