- Dette er en stor og viktig milepæl i det største samferdselsprosjektet vi til nå har planlagt i Nord-Norge, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

 KMD besluttet i 2014 at prosjektet skulle planlegges med en statlig reguleringsplan. Det innebærer at vedtaksmyndigheten overføres fra kommunene til staten, men at planarbeidet ellers følger behandlingsreglene som gjelder for vanlig, kommunal planlegging.

- Vi startet arbeidet vårt året etter vedtaket. Med statlig plan og et svært godt samarbeid med både grunneiere, kommuner, fylker og andre berørte parter, har vi kunnet jobbe raskt og effektivt. Vi jobber nå utfra at Stortinget vedtar finansiering til neste år. Da kan spaden gå i jorda i 2019, sier Naimak.

Også Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at byggestart skjer i 2019. Les departementets pressemelding her.

Reguleringsplanvedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Bedre fremkommelighet og redusert reisetid

Prosjektet Hålogalandsvegen skal bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden mellom byene Sortland, Harstad og Evenes. Vegen skal knytte hålogalandsregionen bedre sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Reguleringsplanen sikrer arealer for bygging av ny veg, med bruer og tunneler, langs den aktuelle strekningen, samtidig som hensyn til natur, miljø og lokal og regional samfunnsutvikling ivaretas.

Planområdet

Planen omfatter i alt 150 kilometer veg i de syv kommunene Harstad, Sortland, Evenes, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord og Lødingen. Prosjektet er delt inn i 17 parseller. På grunn av mulig konflikt mellom forsvarets langsiktige arealbehov på Evenes og nytt kryss mot flyplassen, er delparsell 15 tatt ut av planen. 

Statens vegvesen vil i løpet av kort tid kunngjøre den vedtatte planen og gjøre alle plandokumentene tilgjengelig på prosjektets nettside.

Alle innspill som ble gitt i forbindelse med høringsperioden kan leses i merknadsbehandlingen, som ligger som vedlegg til den vedtatte reguleringsplanen. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte med et brev som beskriver prosessen videre. 

Alle berørte grunneiere tilskrives i et eget brev.