Statens vegvesen bygger sykkelfelt og egne felt for gående på denne strekningen. Dermed blir det lettere og tryggere å sykle eller gå i gata, som går forbi en skole, en barnehage og mange boliger. I første byggefase ble en del av gata gjort enveiskjørt for bilister, for å gi plass til egne sykkelfelt i begge kjøreretninger. Strekningen blir en viktig atkomstveg for syklende som skal og fra sykehuset og sentrum.

Byggeprosjektets andre fase startet i november 2019 med anleggsarbeid i krysset med Raufossvegen lengst i sør og fortsetter nordover mot krysset med Hunnsvegen og litt innover i Marcus Thranes gate. Prosjektet blir ferdig høsten 2020.