Vi sender planen ut direkte til offentlig ettersyn uten politisk første gangs behandling, jf. plan- og bygningslovens § 3-7.

Planomrade SalhusvegenPlanområdet strekker seg fra kommunegrensen med Karmøy i sør og til Storasundgata i nord og har en lengde på ca. 2,6 km. I all hovedsak omfatter planen et ca. 15 meter bredt belte langs dagens fylkesveg, men på kortere strekninger utvides planområdet som følge av behov for tiltak i sideveger, sikre areal til vegfyllinger, holdeplass for kollektiv mv. Illustrasjon: Statens vegvesen

Prosjektet har som mål å legge til rette for økt sykkelandel i Haugesund og på fastlands-Karmøy. Denne parsellen er del av en sammenhengende plan for fv. 923 fra Norheim i Karmøy kommune og Storasundgata i Haugesund kommune, der det settes av areal til sykkelfelt og fortau langs fylkesvegen.

Det skal etableres gode løsninger for syklister og gående for å sikre trygg ferdsel. Tiltaket skal være fartsreduserende for biltrafikk, samtidig som kollektivtrafikken skal prioriteres.

Planen er også tilgjengelig på servicetorget i Haugesund kommune.

Åpent møte og kontordag

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål 21. juni kl. 18.00 på Karmsund videregående skole, Salhusveien 68.

Kontordag blir 26. juni kl. 14.00–18.00 hos Statens vegvesen, Rennesøygate 16.

Merknader og innspill

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 10.07.2018. Send merknadene til Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 Leikanger eller firmapost-vest@vegvesen.no. Vennligst marker merknaden med saksnummer 16/136682.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.