Planavgrensning kontrollstasjon Hesseng

Planområdet ligger på Hesseng, 6 km sør for Kirkenes sentrum. Området som skal reguleres er i krysset hvor E105 kobles på E6. Området er i dag regulert til LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsområder).

Det skal lages en detaljregulering for en kontrollstasjon, det vil si utekontrollstasjon og kontrollhall. Utekontroll av kjøretøy er en direkte bidragsyter til bedre trafikksikkerhet, der økt innsats vil være et viktig bidrag til nullvisjon. Det vil være en viktig faktor for å skape mest mulig like konkurransevilkår i transportnæringen.

En plassering av en kontrollstasjon ved Hesseng gjør det mulig kontrollere grensekryssende trafikk til/fra Russland og gjennomføre kontrollformål i henhold til Statens vegvesen sine oppgaver, deriblant kontrollere trafikken på E6.

Sør-Varanger kommune har gjennomført en forhåndsvurdering av hvorvidt planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift for konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §§ 2 og 3, og det stilles ikke krav om planprogram og konsekvensutredning.

Informasjonsmøte

Vi inviterer til et åpent møte om prosjektet mandag 14. november kl. 1700, på Thon hotell Kirkenes.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 16. november. Send det skriftlig til


Har du spørsmål, kan du også kontakte Kathrine Hanssen på telefon 48135632 og e-post: kathrine.hanssen@vegvesen.no