Utvidet planområde kontrollstasjon Hesseng

Planområdet er nå utvidet noe i sørøst, langs eksisterende gang- og sykkelveg mellom Ekvegen og E105, og til Ekvegen.
Årsaken til at vi utvider planområdet er at vi skal legge ned vann og avløp til den nye kontrollstasjonen på Hesseng. Trase for vann og avløpt blir ca. 250 meter fra kontrollstasjon til påkoblingspunktet i Ekvegen. Fortrinnsvis vil denne følge eksisterende gang- og sykkelveg og Ekvegen.

Merknader

Tilbakemelding på utvidelsen av planområdet andre relevante opplysninger sendes innen 9. februar 2017 til:

For spørsmål, ta kontakt med Kathrine Hanssen tlf. 481 35 632 og e-post: kathrine.hanssen@vegvesen.no