Kvinnherad kommune har i rapporten: «Kvinnheradpakkens prioritering og finansiering av samferdselsprosjekt», kartlagt behovet for investeringar i vegprosjekt som kommunen meiner det er naudsynt å gjennomføre, for å oppretthalde konkurransekrafta for det lokale næringsliv og busetnaden i kommunen. Kvinnheradpakken vert finansiert med skredsikringsmidlar, fylkesvegmidlar, kommunalt tilskot og bompengar (innkrevjing på ferjer).

For det lokale næringslivet er konsekvensen av dagens vegstandard svekka konkurransekraft. På sikt vil dette kunne gå utover busetnaden i kommunen. Føremålet med pakken er å snu denne utviklinga, frå stagnasjon til vekst. Dette kan ein oppnå mellom anna ved å effektivisere kommunikasjonen i kommunen.

19-0499 - Kart - Bompenge Kvinnheradpakken-01 (003)19-0499 - Kart - Bompenge Kvinnheradpakken-01 (003)