Statens vegvesen har på vegne av Hordaland fylkeskommune utarbeidd reguleringsplan for ny vegløysing for fv. 551 ved Furebergfossen i Kvinnherad kommune. Planen dannar grunnlag for utbygging av ny veg og bru som ikkje vert utsett for steinsprang frå fossen. Den nye brua kjem lenger bort frå fossen enn dagens løysing.

fv551_furebergfossenFurebergfossen