Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Ålesund skal avklare løsninger for kollektivtransporten, vegsystemet, gang- og sykkelvegnettet, arealbruken og andre virkemidler som skal dekke byens fremtidige behov. Utredningen skal gi mer kunnskap om investeringsbehov, utfordringer, mål, strategier og tiltak som gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven.