E134 begynner ved E18 på Kjellstad i Lier og går østover til den møter fylkesveg 165 ved Bjørnstad i Røyken. Derfra går vegen gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen til den møter E6 ved Vassum. Strekningen mellom Bjørnstad og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen.

Oslofjordforbindelsen inkludert Oslofjordtunnelen ble åpnet i juni 2000. Den gir en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og den erstattet fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand.

E134 og Oslofjordtunnelen fungerer som en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Den er et alternativ til ferjestrekningen mellom Moss og Horten.

Oslofjordtunnelen
Tunnelen er en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud. Tunnelen går mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum, og er en del av E134.

  • Tunnelen er 7306 meter lang
  • Den har ett løp, med ett kjørefelt i hver retning, og et ekstra krabbefelt i stigningen
  • Tunnelens dypeste punkt ligger 134 meter under havet
  • Fartsgrensen er 70 km/t  
  • I 2014 var gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) i Oslofjordtunnelen er ca. 7500

Les mer om uønskede hendelser i Oslofjordtunnelen.     Les mer om nytt løp i Oslofjordtunnelen .

E134 Måna - Vassum
Mellom tunnelmunningen ved Måna og E6 ved Vassum, består E134 av:

  • 6 km to-felts veg med fartsgrense 80 km/t
  • To vegtunneler: Frogntunnelen (1610 m) og Vassumtunnelen (378 m)
  • Bråtan bru (212 m), Holtebråte viltkryssing (50m) og Måna gang/sykkelveg-bru.
  • Gjennomsnittelig årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekningen mellom E6/Vassum og kryss med fylkesveg 152 er 12000 kjøretøy, med en tungtrafikkandel på ca 12 %.

Les mer 4-feltsveg Måna - Vassum.   Les mer om nye kryssløsninger.