Det overordnede målet for transportpolitikk i Nasjonal transportplan 2014-2023 er:

«Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».

 

Det er fastsatt fire hovedmål for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming:

  • Bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.
  • En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
  • Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.
  • Et transportsystem som er universelt utformet.

 

I samsvar med det overordnede mål for transportpolitikken har prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2 - følgende samfunns- og effektmål:

 

Samfunnsmål:

Prosjektet skal bidra til å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet langs E134.

 

Effektmål:

  • Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av brann i tunnelene på strekningen etter åpning.
  • Ingen ulykker med drepte og alvorlig skadde på E134 mellom Vassum og Verpen etter åpning.
  • Oppetiden i Oslofjordtunnelen økes fra 90 % til 99 % etter åpning.
  • Økt andelen gående og syklende i omkjøringsveien