Justeringene som nå er foretatt på bakgrunn av innspill i høringsrunden er:

  • Osloveien, kjørevegen, rabatt og gang- og sykkelvegen er flyttet mot sør. Nærføringen mot bebyggelsen på gården Mellom Roksrud reduseres med cirka 3 meter. På sørsiden av vegen vil tiltaket beslaglegge noe mer dyra mark.
  • Ved Galleri Finsrud opprettholdes den vestlige avkjørselen fra parkeringsplassen. I justert veggeometri er rabatten mellom Osloveien og parkeringsplassen tilpasset avkjørselen
  • Den østre avkjørselen på gården Mellom Roksrud opprettholdes. Gang- og sykkelvegen og rabatten er tilpasset slik at avkjørselen kan benyttes.
  • Gang- og sykkelvegen får en krappere kurve i krysset ved Kirkeveien, og er i større grad tilpasset kurvaturen på kjørevegen.

En fullstendig beskrivelse av endringene kan lastes ned under fanen "Last ned".