Endringene er knyttet til både utformingen av kjørevegen, og vegens sideområde. Fordi arealutnyttelsen da øker, søker Vegvesenet om utvidelser av planen.

- Vi ser at vi med disse endringene kan få en bedre løsning både for lokalsamfunnet, og de som skal ferdes langs veien, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl. - Den nye løsningen er også teknisk enklere å bygge, og dermed rimeligere.

Liste over ønskede endringer og konsekvenser:

  • Linjeføring på kjørebanen justeres for brua over rv. 23, vegtilkoblingen til Storsandveien og Storsandveien.
  • Konsekvens: Omregulering av landbruk- natur- og friluftslivsområder (LNF-områder) til vegformål og utvidelse av anleggsbelte sør for rv. 23 mot Verpentjern.
  • Fyllingen på nordsiden av rv. 23 mot Sætre utvides.
  • Konsekvens: Omregulering av landbruk- natur- og friluftslivsområder (LNF-områder) til vegformål og utvidelse av anleggsbelte. Det vil berøre kulturminne merket H730_3.
  • Det er lagt inn en støyvoll på nordsiden av rv. 23 mot Sarabråten.
  • Konsekvens: Behov for et større anleggsområde og omlegging av adkomstvegen til Sarabråten.
  • Bekken som i dag går i rør under rv. 23 legges om og føres over tunnelen.
  • Konsekvens: Behov for større anleggsbelte.

 

Innspill til planarbeidet

Vegvesenet ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.

Innspill merkes ”sak nr. 15/209265” og sendes til firmapost-ost@vegvesen.no innen 3.05.2016.

Alternativt kan det sendes per post til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Mer informasjon finnes på www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordforbindelsen

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region øst ved:

Lars Sætrang Amundsen

Epost: lars.amundsen@vegvesen.no                         

Tlf: 24 05 83 99 / 99 32 05 50

Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer

 

Kontaktperson i Hurum kommune er:

Sverre Wittrup

Epost: sverre.wittrup@hurum.kommune.no              

Tlf: 32 79 71 00