Konseptvalgutredningen (KVU) for Kryssing av Oslofjorden ble lagt fram i dag, 19. november. Anbefalingen sier at bru vil gi best nytte på lang sikt og være den beste løsningen samfunnsøkonomisk, men at tunnel også vil være en god løsning for å ivareta trafikksikkerhet, kapasitet og forutsigbarhet.

-      Vi er i henhold til framdriftsplanen og fortsetter vårt oppdrag med å planlegge et nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen, inntil det foreligger en konklusjon, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder for Oslofjordforbindelsen i Statens vegvesen.

Utbedring innen 2019
EU’s tunneldirektiv (tunnelsikkerhetsforskriften) fra 2007 innebærer bl. a. at for eksisterende tunneler som er lengre enn 1000 meter skal nye rømningsveger ut i dagen vurderes. For Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen er det bestemt at det skal bygges tverrforbindelser mellom løpene, slik at det ene løpet kan brukes som rømningsveg ut i dagen ved hendelser i det andre løpet. Fristen for utbedring av tiltakene er april 2019.

I februar 2013 ble det bestemt at bru skulle utredes som alternativ til løp nr. 2 i Oslofjordtunnelen og at utredningen skulle inngå i konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden.

Status
Forslag til reguleringsplan ligger til politisk behandling i Frogn kommune og Hurum kommune og det er forventet vedtak i løpet av 2015.