Planene for slike store prosjekter er omfattende og kompliserte. Mange hensyn skal avveies og ivaretas, og det er derfor vanlig at det blir justeringer underveis.

- I det reviderte planprogrammet som nå legges ut, er det foretatt oppdateringer i henhold til vedtak i de berørte kommunene, sier Lars Sætrang Amundsen som er planleggingsleder for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.