Det er kommunene selv som legger ut planen til offentlig ettersyn, og det forventes at dette skjer i løpet av forsommeren 2014. Alle berørte grunneiere vil da få et varsel fra den aktuelle kommunen, og i tillegg blir det annonsert i lokale aviser og på kommunens og prosjektets hjemmesider.

Åpne informasjonsmøter
I forbindelse med offentlig ettersyn vil Statens vegvesen invitere til åpne informasjonsmøter der planforslaget presenteres.

Når høringsfristen er gått ut vil Statens vegvesen og kommunen i samarbeid gå gjennom alle innkomne merknader. På bakgrunn av de innkomne merknadene vil det som oftest bli gjort mindre endringer i reguleringsplanen.  Når denne prosessen er ferdig skal planen behandles i kommunestyrene som fatter vedtak.

Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan omhandler vegens utforming i detalj. Planen beskriver hvilket areal Statens vegvesen trenger til den framtidige vegen og hvordan arealene inntil vegen er tenkt brukt.

Les mer om planprosessen for store utbyggingsprosjekter .