Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig høring i perioden 2. juni – 20. august 2014.
Det ble i løpet av juni gjennomført to åpne møter i henholdsvis Frogn og Hurum kommuner. Planen ble i januar behandlet i planutvalgene i Frogn og Hurum.

Statens vegvesen mottok i Frogn til sammen 18 merknader til planforslaget og 15 merknader fra Hurum.
Flere av merknadene omhandlet samme sak. I Frogn gjaldt seks av merknadene et ønske om en tilknytning mellom rv. 23 og fv. 156, og i Hurum omhandlet 12 av de 15 merknadene bekymring for støy- og luftforholdene på Verpen.

-      Nå som reguleringsplanen er vedtatt både i Frogn og Hurum har vi nådd en stor milepel for prosjektet. Nå er vi klare til å gjennomføre et endelig anslag, starte prosessen med å skaffe lokal tilslutning til bompengefinansiering og sette i gang KS2-prosessen* . Men før disse prosessene kan starte opp avventer vi Regjeringens beslutning om det skal bygges tunnel eller bru over Oslofjorden, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens vegvesen.

* Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag