I sommer har Statens vegvesen kartlagt hva Mor-Norge skjuler under Oslofjorden. Det er tatt i bruk avansert teknologi som seismisk tomografi, borehullsradar og kjerneboringer. Et konsulentfirma analyserer nå funnene.

-I løpet av høsten vil vi ha en mer detaljert oversikt over kvaliteten på fjellet der et nytt parallelt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen skal gå, dersom politikerne bestemmer seg for tunnel. Resultatene er så langt gode, sier Vibeke Malvik hos Statens vegvesen.

 

Ingen lekkasjer

Det er foretatt kjerneboringer fra et teknisk rom under den eksisterende tunnelen. Hensikten med kjerneboringen er å få kartlagt bergkvaliteten i detalj, slik at en ny parallell tunnel i Oslofjordforbindelsen kan bygges så raskt og sikkert som mulig.

-Vi har ikke støtt på høyt vanntrykk ved disse boringene, og det er et godt tegn, sier Malvik som nå venter på endelige resultater fra undersøkelsene foretatt med seismikk og borehullsradar.

Grunnen til de omfattende grunnundersøkelsene er at det ble truffet på en renne i fjellet med morenemasser da dagens tunnel ble bygget. For å kunne passere denne renna med morenemasser valgte man å dypfryse massene i denne sonen under bygging av eksisterende tunnelløp.

-Frysing er en dyr og tidkrevende prosess, som vi helst vil unngå. Derfor foretar vi detaljert karlegging, slik at et nytt tunnelløp kan styres utenom soner med dårlig fjell. Kvaliteten på fjellet under Oslofjorden varierer nemlig meter for meter. Å flytte en ny tunnel noen få meter, kan derfor spare tid og penger, forklarer Malvik.

 

FAKTA

Dagens Oslofjordforbindelse tilfredsstiller ikke tunnelforskriften, da det er krav til rømningsveger for denne typen tunneler Det må derfor bygges en ny parallell tunnel eller en bru. Politikerne skal beslutte hvilken løsning som velges. I mellomtiden utreder Statens vegvesen de ulike alternativene.

Slik undersøkes fjellet under Oslofjorden

  • Kjerneboringer:
    Det er foretatt kjerneboringer fra tekniske rom under Oslofjordtunnelen. Hensikten med kjerneboringen er å få kartlagt bergkvaliteten. Vi har ikke møtt på noe vanntrykk ved disse boringene, noe som er et godt tegn.

 

  • Seismikk:
    Er en geofysisk undersøkelse hvor man «gjennomlyser» et objekt med akustiske signaler. Her ble det lagt en kabel på sjøbunnen som var knyttet mot en kabel som ble ført inn i allerede borede hull i berget. Denne kabelen har små ladninger som avfyres. Signalene vil da gå fra kabelen i borehullet og opp til kabelen på sjøbunnen. Disse målingene vil gi et bilde av de typer masse som befinner seg mellom målepunktene.

 

  • Borehullsradar:
    Sjøbunnen er også undersøkt med radar i borehullene. Borehullsradaren er en annen teknikk for å kartlegge hvilke masser som befinner seg i området for ny tunnel.

Resultatene fra de ulike undersøkelsene må settes sammen for å få mest mulig klarhet i hvilke type masser som befinner seg under sjøbunnen. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid, så det endelige resultatet er ikke klart. Men de foreløpige resultatene er gode.