Målrettet gjennomføring av Oslopakke 3 krever god samhandling mellom lokale myndigheter og stat. Det ble derfor etablert en styringsgruppe for Oslopakke 3 i januar 2009. Hovedoppgaven for styringsgruppen er å legge til rette for god styring og gjennomføring av Oslopakke 3.

Det er lagt opp til porteføljestyring av Oslopakke 3 med årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer. Porteføljestyring innebærer at prioriteringer i Oslopakke 3 bestemmes av en rekke forhold:

 • Mål- og resultatstyring
 • Disponible midler
 • Planstatus
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • Kapasitet på planlegging og gjennomføring

Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak, er mest mulig i samsvar med målene for Oslopakke 3.

Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet i Oslo og Akershus de neste fire årene.

Årlig beslutningsprosess:

 • Styringsgruppen fremmer forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 på forsommeren.
 • Akershus fylkesting og Oslo bystyre behandler forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 i løpet av sommeren.
 • Samferdselsdepartementet utarbeider omtale av Oslopakke 3 med forslag til bruk av statlige midler og bompenger påfølgende år. Regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S) legges fram i oktober med etterfølgende behandling i Stortinget.
 • Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtar bruk av Oslopakke 3-midler til tiltak de har ansvaret for i forbindelse med behandling av sine budsjett og økonomiplaner før årsskiftet.
 • I sum gir dette grunnlag for tiltakshaverne å utarbeide egne budsjett
  • Statens vegvesen (riksveger, samt fylkesveger i Akershus)
  • Bymiljøetaten (kommunale veger i Oslo kommune)
  • Ruter/Sporveien m fl (trikke- og T-baneprosjekt, driftstiltak innen kollektivtrafikk mv)
  • Jernbanedirektoratet (kun statlige midler til jernbanetiltak)


Styringsgruppen for Oslopakke 3
Oslopakke 3-arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, samferdselsbyråden i Oslo, fylkesordføreren i Akershus og jernbanedirektøren. Vegdirektøren leder gruppen.

Styringsgruppen har hovedansvaret for god styring og koordinering av Oslopakke 3, basert på prinsipper om porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Arbeidet skal gi grunnlag for omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering av midlene i Oslopakke 3. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger.

Administrativt koordineringsorgan, faggruppe og sekretariat
Administrativt koordineringsgruppe består av medlemmer fra de fire partene i Oslopakke 3. Gruppen er saksforberedende organ sammen med Oslopakke 3-sekretariatet og bidrar til å utarbeide beslutningsunderlag for styringsgruppen. Oslopakke 3-sekretariatet består av tre heltidsansatte. I tillegg er det etablert en bredere faglig koordineringsgruppe som er involvert i planlegging og gjennomføring av tiltak i Oslopakke 3.

Politisk forhandlingsutvalg og politisk referansegruppe
Oslopakke 3 er en videreføring av lokalpolitiske initiativ fra midten av 1980-tallet. Det lokale vedtaket om videre bompengeinnkreving kom etter en tverrpolitisk innstilling i april 2006, som ble vedtatt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting året etter og i Stortinget i 2008.

Ved behandlingen av større prinsipielle saker, og spørsmål som gjelder hovedlinjene i Oslopakke 3, skal styringsgruppen drøfte disse med ytterligere to representanter fra hvert av fylkene (Politisk forhandlingsutvalg).

Lokalpolitikerne i Oslo og Akershus har behov for god informasjon om Oslopakke 3 i forkant av politisk behandling. Det er derfor etablert en Politisk referansegruppe som består av samferdselspolitiske talsmenn for alle partier i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, supplert med enkelte partiers gruppeledere lokalt etter eget ønske.