Det utarbeides flere typer utredninger og rapporter for Oslopakke 3, som grunnlag for ulike beslutningsprosesser. Hver vår utarbeides det forslag til et handlingsprogram for prioriteringer i Oslopakke 3 de neste fire årene. Handlingsprogrammet inneholder beskrivelse av blant annet tiltak og forventet måloppnåelse. Alle større veg- og kollektivtiltak har egne planprosesser med tilhørende utredninger og grunnlagsmateriale. Tiltakshavere lager også egne handlingsprogram, for små- og store tiltak, innenfor sitt ansvarsområde. I tillegg utarbeider Ruter ulike rapporter som gir viktig innspill til Oslopakke 3. Et sentralt dokument er K2012 – Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012-2060.pdf.  

Oslopakke 3 ble lagt frem for Stortinget i to trinn. St.prp. nr. 40 (2007–2008) Om Oslopakke 3 trinn 1, omhandler først og fremst endringer i bompengeordningen. Det ble utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) av Oslopakke 3 i 2007. Denne ble kvalitetssikret av Transportøkonomisk institutt og Dovre International (KS1). Dette var viktig grunnlagsmateriale for Stortingsmeldingen om Oslopakke 3 trinn 2 og Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019, som ble behandlet i Stortinget våren 2008.

I forbindelse med forberedelsene til NTP 2014–2023, ble det gjort en større gjennomgang av Oslopakke 3. Arbeidet resulterte i to rapporter, som ble lagt fram desember 2011. Disse heter Grunnlag for langsiktig prioritering Oslopakke 3 og Finansielt grunnlag Oslopakke 3. Den første rapporten presenterer mål, utfordringer, status og kostnadsanslag for aktuelle tiltak i Oslopakke 3, sammen med vurderinger av hvordan ulik prioritering vil slå ut på måloppnåelse. Finansielt grunnlag-rapporten viser mulige grep for å styrke økonomien i Oslopakke 3, og sikre langsiktig balanse mellom inntekter og kostnader. Dette arbeidet var et viktig grunnlag for Revidert avtale Oslopakke 3 og NTP 2014–2023.

Som et første trinn i arbeidet med Grunnlag for langsiktig prioriteringer, ble det gjort analyser av behov og aktuelle tiltak for hver av de tre korridorene i Oslo og Akershus samt for Indre by. Dette ble dokumentert i egne korridorrapporter, som ble ferdigstilt høsten 2011. Disse var viktige grunnlagsdokumenter for de faglige anbefalinger som er sammenfattet i hovedrapporten. En rekke fagpersoner fra transport- og arealmyndigheter har deltatt i dette arbeidet. Vurderingene som er gjort i korridorrapportene er arbeidsgruppenes egne. Det har vært ønskelig å gjøre disse korridorrapportene tilgjengelige, men det kan forekomme avvik mellom disse og hovedrapporten mht. beskrivelser av tiltak, kostnadsestimater mv.