Stadig flere velger å reise kollektivt, og lar bilen stå. Det er i tråd med målene i Oslopakke 3.

Siden oppstarten i 2008, har Oslopakke 3 finansiert en rekke viktige veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. I tillegg har takstomleggingen i bomringen og innføring av ny bomring mellom Oslo og Bærum styrket konkurranseevnen til alternative transportformer til bil. Dette har virket positivt på begge hovedmålene for Oslopakke 3.


Transportveksten tas med kollektivtrafikk, gåing og sykling

Til tross for stor befolkningsvekst og økonomisk vekst i perioden, og dermed økt transportbehov, har det vært en nedgang i vegtrafikken fra 2007 til 2012 i Oslo. I samme periode har det vært en kraftig økning på 27 prosent i antall kollektivreiser. I Akershus har vegtrafikken i denne perioden økt med fem prosent, mens tilsvarende tall for kollektivreiser er økt med hele 38 prosent.

Reisevaneundersøkelser viser at andelen av reiser som skjer til fots også har økt i perioden, mens sykkelandelen har holdt seg stabil. Med økt befolkning, betyr det at også sykkeltrafikken har økt i perioden. I alt tyder resultatene på at en hittil har klart å nå målet i Oslopakke 3 om å ta veksten i persontransport med kollektivtrafikk, gåing og sykling.

 

Diagram utviklingen i Oslo og AkershusNoen nøkkeltall for utvikling siden 2007 til 2012 i Oslo og Akershus. Datagrunnlag: Ruter, Statens vegvesen og SSB

 

Bedre fremkommelighet der det er gjennomført tiltak

Til tross for en befolkningsvekst på ti prosent, fra 2007-2012, og omfattende anleggsvirksomhet, er hastigheten i rush på hovedvegene i Oslo og Akershus opprettholdt i perioden. Også buss og trikk har stort sett opprettholdt hastigheten i rush, selv om det har vært kraftig passasjervekst. Normalt tar det lengre tid på holdeplassene når mange skal på og av. Flere prosjekt er gjennomført på jernbane og T-bane i perioden, som har bidratt til redusert reisetid og økt punktlighet.

Framkommeligheten er bedret på strekninger hvor det er gjennomført tiltak. Eksempler på store prosjekt er nytt dobbeltspor mellom Asker og Lysaker, oppgradert Kolsåsbane og E6 Assurtjern-Vinterbro. I tillegg gjennomføres det mange mindre tiltak, som for eksempel utbedringer av trikketraséer, T-bane og vegnett, kollektivfelt og anlegg for gående og syklende, som bedrer framkommeligheten for ulike trafikantgrupper. Økt frekvens på kollektivtilbudet gir redusert ventetid og gjør det enklere å bytte transportmiddel.

Det er behov for å videreføre satsingen i Oslopakke 3 på tiltak som gir reduserte forsinkelser. Det er satt av midler til å gjennomføre flere fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken og bygge gode anlegg for gåing og sykling. I tillegg prioriteres midler til å bedre framkommeligheten for næringstrafikk og øvrig vegtrafikk, blant annet ved å bygge rv. 22 Lillestrøm-Fetsund og E16 Sandvika-Wøyen.


Andre mål

Det har også vært positiv utvikling på andre mål for Oslopakke 3 innen blant annet trafikksikkerhet, universell utforming og bymiljø. Se kapittel 2.5 i Handlingsprogram 2014-2017 for mer detaljert omtale av måloppnåelse.