Følgende vedtak er fattet i Akershus fylkesting 17. juni og i Oslo bystyre 19. juni:

  • Fra 1. mars 2020 vil batterielektriske varebiler i takstgruppe 1 (dvs. kjøretøy i kjøretøygruppe 315 og drivstoffkode 5 med tillatt totalvekt til og med 3500 kg) ha 0 kroner takst i Osloringen, Indre Ring og Bygrensesnittet (dvs. bomstasjonene på bygrensene mot henholdsvis Bærum, Follo og Romerike).
  • 0 kroner takst for lette elektriske varebiler skal gjelde i minimum 3 år. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler.


Mens andelen elektriske personbiler har steget raskt i Oslo og Akershus er andelen elektriske lette varebiler fremdeles svært lav, kun om lag 2,3 prosent ved utgangen av 2018. For å stimulere til flere elektriske kjøretøy også for varebiler, innføres fritak for bompengebetaling for lette elektriske varebiler, slik styringsgruppen for Oslopakke 3 vedtok 15. mai.