Behandlet og godkjent
Endringene som trer i kraft i mars 2019 er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3, som er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og er godkjent av Stortinget. Trinn 1 ble innført i oktober 2017, og innebar innføring av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i eksisterende bomsnitt i Oslo. Se plasseringen av bomstasjonene i dette interaktive kartet.

 

Utvidet system
Dagens bompengeordning har 22 bomstasjoner i Osloringen og ni ytre bomstasjoner på bygrensen i vest; «Bærumsringen». Alle bomstasjonene har i dag enveis innkreving i retning mot Oslo sentrum. Den nye avtalen innebærer flere endringer fra dagens ordning:

  • Dagens «Osloring» får toveis innkreving, men samtidig halveres taksten slik at totalsummen for tur/retur blir den samme som i dag.
  • «Indre Ring» etableres med 39 nye bomstasjoner for toveis innkreving i Oslo (Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud).
  • «Bygrensesnitt» etableres med 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo.
  • For mer informasjon og konkret plassering av bomstasjonene se prosjektets nettside.

Timesregel
Prinsippet med timesregel videreføres. Det innebærer at du kun betaler for én passering per time, selv om du passerer flere bomstasjoner i Osloringen og Indre Ring.

For passeringer i Bygrensesnitt/Bærumsringen gjelder egen timesregel. Det betyr at du betaler kun for én passering per time, selv om du passerer flere bygrensesnitt.

 

Fra en- til toveis innkreving 
Toveis innkreving betyr ikke at du må betale dobbelt å mye som i dag. Det betyr at bilisten betaler for passering i begge retninger, men dette blir likevel ikke dyrere enn dagens situasjon, fordi prisen halveres.

Eksempelvis betaler en med dieselbil i dag 59 kroner for én passering i rush. Med toveisprinsippet vil bilisten betale 29,50 kroner hver vei.

Kjører du fra Akershus og inn til Oslo betaler du kun for passering inn til Oslo i Bygrensesnittet, og på turen tilbake blir det ingen avgift.

 

Veien videre og fremdrift
Det er Statens vegvesen som er byggherre for bomstasjonene. Anleggsarbeidene vil grovt sett foregå i to etapper. Første etappe vil bestå av forberedende arbeider: grunnarbeider, kabellegging osv. Disse arbeidene vil skje før nyttår. Etappe to, som består av å sette opp installasjonene som skal være over bakken, sånn som stolper, portaler, og kameraer, vil skje på nyåret. Det er utfordrende å grave i Oslo, det ligger mye i grunnen fra tidligere tider. Derfor må justeringer av fremdriftsplanen påregnes, men alle bomstasjoner skal i utgangspunktet være klare for innkreving av bompenger 1. mars 2019.