Bompengeopplegget, som skal gjennomføres i tre trinn, innebærer at vi denne høsten innfører nye tids- og miljødifferensierte takster i eksisterende bomsnitt i Oslo. Da vil de kjøretøyene som forurenser mest betale mest, og det vil være forskjellige takster i og utenfor rush.

Våren 2019 er målet å iverksette i andre del avtalen. Den innebærer; halv takst hver vei, tovegs innkreving i Oslo, ny indre bomring i Oslo og bommer på bygrensa for trafikk fra Follo og Romerike. Det innføres moderat betaling for elbiler. Hydrogenbiler er unntatt.

Det er i dag en timesregel for Osloringen, dvs. at kjørende som krysser bomringen to ganger i løpet av en time bare skal betale en gang. Ved innføring av nytt bompengesystem blir det en felles timesregel for dagens Osloring og ny «indre ring».

Forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 består av byråd Lan Marie Berg (MDG), Andreas Halse (Ap) og Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo, og fylkesordfører Anette Solli (H), Tonje Brenna (Ap) og Solveig Schytz (V) fra Akershus. Forhandlingene blir ledet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Takstene som skal gjelde for 2019 blir behandlet i fylkesutvalget i Akershus i uke 25, og det legges opp til bystyrebehandling i Oslo 21. juni 2017. Satser som skal innføres fra 1 oktober 2017 er allerede vedtatt.

Forslaget til nye bomplasseringer sendes på høring til bydeler og kommuner før det behandles i Oslo og Akershus til høsten.