Dagens bompengeordning har 22 bomstasjoner i Osloringen og ni ytre bomstasjoner på bygrensen i vest; «Bærumsringen». Alle bomstasjonene har i dag enveis innkreving i retning mot Oslo sentrum. Den nye avtalen innebærer flere endringer fra dagens ordning.

Klikk her for å se foreslått plassering av bommer.

Den nye avtalen innebærer:

  • Dagens «Osloring» får toveis innkreving.
  • «Indre Ring» etableres med 39 nye bomstasjoner for toveis innkreving i Oslo (Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud).
  • «Bygrensesnitt» etableres med 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo.

For mer informasjon om konkret plassering av bomstasjonene se «Forslag til plassering av bomstasjoner for trinn 2».

Timesregel

Prinsippet med timesregel videreføres. Det innebærer at du kun betaler for én passering per time, selv om du passerer flere bomstasjoner i Osloringen og Indre Ring.

For passeringer i Bygrensesnitt gjelder egen timesregel. Det betyr at du betaler kun for én passering per time, selv om du passerer flere bygrensesnitt.

Fra enveisinnkreving til toveisinnkreving  

Toveis innkreving betyr at bilisten betaler for passering i begge retninger. Dette blir likevel ikke dyrere enn dagens situasjon.

Eksempelvis betaler en med dieselbil i dag 59 kroner for én passering i rush. Med toveisprinsippet vil bilisten betale 29,50 kroner hver vei.

Ved passering av bygrensen betaler du kun for passering inn til Oslo.

Veien videre

I møte med Styringsgruppen for Oslopakke 3 torsdag 19. oktober la Oslopakke3-sekretariatet frem forslag til plassering av nye bomsnitt i Oslo og på bygrensen. Statens vegvesen har sendt ut dette forslaget på lokalpolitisk høring til berørte kommuner i Akershus, samt til Oslo kommune.

Oslo bystyre og Akershus fylkesting vil fatte endelig beslutning om plassering av bomstasjonene etter avsluttet lokalpolitisk høring. Det er ventet at endelig vedtak fattes i desember 2017.