Handlingsprogrammet legger i særlig grad vekt på tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og byutvikling. Av Oslos andel av bompenger, går 97 prosent til tiltak for kollektivtrafikk, gåing og sykling i handlingsprogramperioden.

Tilsvarende tall for Akershus er 56 prosent. Investeringer i jernbaneinfrastrukturen i Oslo og Akershus er en viktig del av Oslopakke 3. Disse er beskrevet i handlingsprogrammet og fullfinansieres av staten.

Mer til lokale vegtiltak

For å følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, økes bevilgninger til lokale vegtiltak. Det bevilges også midler til en rasjonell fremdrift på igangsatte riksvegprosjekter, og jernbanesatsingen i regionen fortsetter.

Omfattende prosess

I arbeidet med det nye handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i den reviderte avtalen for Oslopakke 3, som ble vedtatt i sommer. I tillegg kommer statsbudsjettet for 2016, Nasjonal transportplan 2014–2023 og handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Jernbaneverket for 2014–2017.

Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 2017-2020 ble vedtatt i Akershus fylkesting den 13. juni 2016 og i Oslo bystyre den 22. juni 2016.