Prioriteringer i Handlingsprogram 2014 - 17

I handlingsprogrammet for 2014 -17 har styringsgruppen prioritert de tiltak med størst måloppnåelse i porteføljen. Hvor langt tiltakene er kommet i planlegging og finansiering, er også en viktig del av vurderingen. Et lavere anslag for bompengeinntektene krevde en ny prioritering av tiltakene.

-          Vi har mindre bompengemidler tilgjengelig enn forutsatt, sier sekretariatsleder Terje Rognlien, - derfor måtte vi foreta noen endringer i prioriteringene for å redusere utgiftene. – Vi opprettholder trykket på kollektivsatsingen, så Kolsåsbanen og Lørenbanen går som planlagt. Drift og oppgradering av T- bane og trikk blir også prioritert, mens prosjektet E16 Sandvika – Wøyen utsettes ett år, og får byggestart i 2015.

Tiltakene som videreføres er som følger:

  • Økt satsing på kollektivtiltak, lokale vegtiltak og drift av kollektivtrafikken. Herunder kollektivprosjektene Kolsåsbanen og Lørenbanen
  • Fortsatt satsing på gang- og sykkeltiltak
  • Vegprosjekter som er under bygging prioriteres; E18 Bjørvika, E18 Sydhavna, rv150 Ulvensplitten- Sinsen og rv 22 Lillestrøm- Fetsund
  • E16 Sandvika – Wøyen får midler til prosjektering og grunnerverv i 2014, og starter bygging i 2015

Større vegprosjekter som E18 Vestkorridoren og E6 Manglerudprosjektet får en egen finansieringsordning med bidrag fra bomringen i Oslo og Bærum, statlige midler og inntekter fra nye bomsnitt.

Porteføljestyring i Oslopakke 3

Våren 2013 vedtok styringsgruppen et revidert mål- og resultatsystem der klimamålet ble innført som et nytt hovedmål på linje med økt fremkommelighet. Gruppen har i tillegg revidert måleindikatorene for å synliggjøre effekten av disse tiltakene. Handlingsprogrammet skal bidra til at midlene i Oslopakke 3 gir best mulig måloppnåelse.

Veien videre

Handlingsprogrammet skal behandles av Oslo bystyre og fylkestinget i Akershus i juni. Deretter  går det til Samferdselsdepartementet, før regjeringen presenterer rammer og prioriteringer i statsbudsjettet i oktober. Statsbudsjettet behandles av Stortinget frem mot desember.