I tillegg til stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble det lagt frem en proposisjon om Oslopakke 3 og en proposisjon om endringer i vegloven som får betydning for Oslopakke 3.

Alle disse dokumentene fra regjeringen skal etter planen behandles av Stortinget før sommeren.

De tre dokumentene kan leses på regjeringens nettsider:

 

1. Det foreslås å forlenge perioden for Oslopakke 3 fra 2032 til 2036. Samt å innføre tids- og miljødifferensierte bompengetakster slik lokale myndigheter har bedt om.

- Prop. 86 S (2016-2017) Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster.

 

2. Det åpnes for særskilte ordninger for fastsettelse av bompengesatser i byområdene.

- Prop. 82 L (2016–2017) Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane).

 

3. Selve stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan.

- Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.