Handlingsprogrammet (HP) legger opp til en dobling i satsingen på kommunale sykkeltiltak i Oslo, og i Akershus vil det bli brukt 100 mill. mer bompenger på lokale veitiltak. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i forslaget dekket inn sin andel av Fornebubanen, og forutsetter statlig finansiering og grunneierbidrag for å oppnå fullfinansiering av prosjektet.

 

Utvalgte prosjekter og tiltak

 • Oslo og Akershus har med dette handlings­programmet gjort sitt for å sikre finansiering av Fornebubanen i planperioden.
 • Lørenbanen åpner april 2016, og gir økt kapasitet som brukes til en ekstra avgang i kvarteret på Østensjøbanen, samtidig med at Østensjøbanen oppgraderes.
 • Om lag 850 mill. kr er satt av til nytt signal- og sikringsanlegg for T-bane i planperioden.
 • I alt er det satt av om lag 4,7 mrd. kr til tiltak på fylkesvegnettet i Akershus og på det kommunale vegnettet i Oslo i fireårsperioden.
 • En dobling i satsingen på kommunale sykkeltiltak i Oslo – om lag 1,2 mrd. kr er foreslått i planperioden. Akershus fylkeskommune har økt investeringsbudsjettet for fylkesveger med 100 mill. kr. i 2016, blant annet til trygge skoleveier
 • Pågående riksvegprosjekter sikres midler for rasjonell framdrift. E18 Bjørvika, E18 Sydhavna, og rv. 22 Lillestrøm–Fetsund ferdigstilles 2015/16 og E16 Sandvika–Wøyen ferdigstilles 2020.
 • Nytt dobbeltspor Oslo–Ski (Follobanen), inkl. Ski stasjon og vendeanlegg prioriteres. Midler til nytt signalanlegg, stasjonsoppgradering og knutepunktutvikling.

 

Oslopakke 3 når målene

Det har vært en god måloppnåelse i Oslopakke 3 siden oppstarten i 2008.  Samlet har antall kollektivreiser i Oslo og Akershus økt med hele 39 % fra 2007 til 2014, mens vegtrafikk (inkl. næringstrafikk) økte med 5 % og befolkningen med 14 %. En så stor økning i kollektivtrafikken er formidabel, og et synlig bevis på at tiltakene og prosjektene i Oslopakke 3 bidrar til å gjøre Osloområdet til et attraktivt sted å bo og arbeide.

 

Stor sykkelsatsing

- Oslopakke 3 er den viktigste finansieringskilden for kollektivsatsingen i Oslo og Akershus. I det nye handlingsprogrammet legger vi opp til å bruke 80 prosent av bompengene i Oslo på kollektivtiltak. Vi vil også doble satsingen på sykkel.  Målet er at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta hele veksten i persontrafikken, sier Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo. I Akershus er det også en økt satsing på tiltak for gåing og sykling. Her prioriteres strekninger mellom skoler og boligområder.


Milepæl på rv. 22 og Fornebubane

I Akershus vil den nye firefeltsveien mellom Lillestrøm-Fetsund åpne for trafikk allerede mot slutten av dette året og ferdigstilles i 2016. Rv. 22-prosjektet inngår i Oslopakke 3 og har en forventet sluttkostnad på 777 mill. kr. - Rushtidsproblemene på Rv 22 har vært store. Når den nye veien åpnes vil framkommeligheten bli vesentlig forbedret, det er godt nytt, ikke minst for kollektivtrafikken. Det er gledelig at vi sikrer finansiering av Fornebubanen, slik at den kan ferdigstilles som planlagt, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Jernbane

På Jernbanesiden er det fullt trykk på arbeidet med nytt dobbeltspor Oslo-Ski og ombygging av Ski stasjon. - Vi fortsetter fornyelsen av innerstrekningene i Oslo-området. Et velfungerende banenett er en forutsetning for å tilby et effektivt og attraktivt tilbud i hovedstadsregionen, sier Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 

Store prosjekter ferdigstilles

Det er satt av 1 mrd. til planlegging og gjennomføring av mindre tiltak på riksvegnettet, og det er flere store vegprosjekter som vil stå ferdige i perioden. – Dette er virkelig perioden for de store og svært synlige vegprosjektene. E18 og lokalvegene i Bjørvika står endelig snart ferdig, og like etterpå E18 Sydhavna og rv. 22 mellom Lillestrøm og Fet, sier Lars Aksnes. Etter planen skal E16 Sandvika-Wøyen være ferdig i 2020.

 

 

Nøkkeltall Oslopakke 3, 2016–19

 • 2,3 mrd. kr til T-bane
 • 1,0 mrd. kr til trikkeinfrastruktur
 • 3,2 mrd. kr til drift og mindre investeringer i kollektivtrafikk
 • 5,8 mrd. til riksvegprosjekt
 • 2,3 mrd. til fylkesveger i Akershus
 • 2,4 mrd. kr til kommunale vegprosjekt i Oslo inkl. sykkel

Sum: 17 mrd. kr

 


Hele Handlingsprogrammet for 2016-19 finner du
her.