Målene for investeringene er å redusere folks reisetider og øke trafikksikkerheten, øke  standarden på kollektivtrafikken, bedre forholdene for syklister og gående, samt bidra til å overholde lovfestede krav til luftforurensning og støy.

Sterk kollektivprofil
Oslopakke 3 får en sterk kollektivprofil og om lag 46% av pakken går til kollektiv­tiltak i 2010-2013. Om lag en tredel av bompengene øremerkes Ruter som tilskudd til driften og mindre investeringer. Ruter vil derfor kunne forbedre sitt tilbud og forenkle takssystemet.

I 2010-2013 skal 4,3 mrd. kroner brukes til utbygging av infrastruktur for T-bane, trikk og buss, blant annet Kolsåsbanen. Når Kolsåsbanen forlenges, blir det behov for mer vogn­materiell. Innkjøp av 15 nye vogner til Kolsåsbanen beregnes å koste 240 mill. kroner.

I tillegg kommer den statlige innsatsen for utbygging og fornyelse av jernbanenettet i regionen planlagt til 6,2 mrd. kroner, og NSBs investeringer i nytt togmateriell i perioden.

Nye store veiprosjekter
Innenfor budsjettet skal tunnel- og veisystemet i Bjørvika og Ring 3 Ulvensplitten - Sinsen gjøres ferdig. Følgende store veiprosjekter får oppstart i perioden:

  • E18 Vestkorridoren
  • E16 Sandvika - Wøyen
  • Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund

Samlet skal det investeres over 5,5 mrd. kroner i store veiprosjekter i perioden. I tillegg prioriteres planleggingen av E6 Manglerudtunnel. Målet er at spaden settes i jorda innen 2015.

Prioritering av ”programområder” - mange små, men gode tiltak
Selv om de største summene går til de største prosjektene, foreslår styringsgruppen betydelige midler til blant annet:

  • nye gang- og sykkelveier
  • trafikksikkerhetstiltak
  • fremkommelighet for buss og trikk
  • miljøtiltak som støyskjerming

På disse områdene kan relativt små investeringer gi svært gode resultater, og det er derfor foreslått 3,8 mrd. kroner til programområdene i perioden.

Må ta opp lån
Bevilgninger og bompenger dekker ikke hele satsningen, derfor foreslås låneopptak som ved utgangen av 2013 vil være rundt 3,5 milliarder kroner. Styringsgruppen mener at dette er forsvarlig for å få en god oppstart og jevn gjennomføring av nye Oslopakke 3-prosjekt.

Til politisk behandling
Handlingsprogrammet oversendes til politisk behandling i Akershus fylkesting og Oslo bystyre, før det skal behandles av Stortinget.

Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger opp til årlig rullering av handlingsprogrammet, som innebærer at nye prosjekter vil kunne bli prioritert frem i neste handlingsprogram.