Det er Cowi som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet, på vegne av Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Oslopakke 3 ble ferdig revidert 5. juni 2016.

Her er noen av hovedfunnene fra arbeidet:

  • Avtalen gir god samfunnsøkonomi: en netto nytte på 77 milliarder kroner og  4,20 kroner per budsjettkrone.
  • Bedre luftkvalitet. 
  • Klimagassutslipp fra vegtrafikk reduseres med 17 prosent fra 2014 til 2022.
  • 11 prosent trafikknedgang over bomsnittene i Oslopakke 3 i 2019.
  • Nullvekstmålet for personbiltrafikken kan nås for Oslo og Akershus samlet. 
  • Økt fremkommelighet for kollektivtrafikk, næringstrafikk og øvrig vegtrafikk, særlig i rush, sammenlignet med referansesituasjonen.
  • I tillegg vil det bli økt fremkommelighet og trygghet for sykling gjennom etablering av et mer finmasket sykkelvegnett i Oslo og økt sykkeltilrettelegging i Akershus.