Bakgrunn
I 2011 pågår det et stort faglig arbeid i regi av Oslopakke 3 under tittelen ”Grunnlag for langsiktige prioriteringer”. Det skal gi et revidert og best mulig faglig underlag for prioriteringene innenfor Oslopakke 3 de neste 10 årene. Parallelt med arbeidet gjøres det vurderinger av det finansielle grunnlaget for Oslopakke 3 og tiltak for å styrke finansieringen. Dette arbeidet ventes ferdigstilt i november og skal deretter være gjenstand for politisk behandling.

I påvente av disse avklaringene har styringsgruppen valgt å ha særlig fokus på 2012‐budsjettet og ikke ta inn nye prosjekter eller omtale prioritering av framtidige prosjekter, i arbeidet med rullering av 4‐årig handlingsprogram for Oslopakke 3. Samtidig ønsker styringsgruppen å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på igangsatte tiltak, opprettholde nivået på midler til drift og investeringer i kollektivtrafikken, samt å sikre tilstrekkelig med planleggingsmidler.

Investeringsramme på 3,3 mrd i 2012 ‐ kollektivandel på 46%
I 2012 foreslås det en samlet investeringsramme på 3,3 mrd. 2012‐kroner på vei‐ og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. Samlet sett er kollektivandelen i 2012‐budsjettet på 46%. Hovedtrekk i forslaget til 2012‐budsjett er:                      

  • Store riksvegprosjekter som E18 Bjørvika, Rv 150 Ulvensplitten ‐ Sinsen og E18 Sydhavna, med midler til rasjonell anleggsdrift i 2012
  • Rv 22 Lillestrøm ‐ Fetsund, en strekning med dårlig fremkommelighet, gis midler for oppstart i 2. halvdel av 2012  
  • Kolsåsbanen ferdigstilles til Gjønnes i 2012, og gis midler til å fortsette arbeidet med forlengelse av banen videre til Kolsås
  • Arbeidet med Lørensvingen starter høsten 2012, et viktig tiltak for å øke kapasiteten i T‐banenettet
  • Overføringene til Ruter til drift‐ og investeringer opprettholdes
  • Midler til mindre strekningsvise tiltak, gang‐ og sykkelveier, trafikksikkerhet, støyskjerming med mer på riksveger, fylkesveger og kommunale veger opprettholdes
  • I tillegg legges det til grunn at investeringsnivået for jernbaneinfrastrukturen i Oslo og Akershus opprettholdes på 2011‐nivå (2,7 mrd. kroner).

Styringsgruppen ønsker dessuten å signalisere høy planleggingsaktivitet, og har øremerket planleggingsmidler til videre forberedelser av E18 Vestkorridoren og E16 Sandvika ‐ Wøyen.

Ingen nye låneopptak i 2012
Styringsgruppen mener det er mulig å opprettholde ønsket aktivitetsnivå for 2012 uten låneopptak ut over det som tidligere er godkjent av Stortinget for 2010 og 2011, totalt 1,6 mrd. kroner. Dette løses ved midlertidig omdisponering av tidligere bevilgende bompenger, samt statlige og lokale midler på om lag 575 mill. kroner.

Dette kommer i tillegg til friske midler i 2012 i form av forventede bompengeinntekter på om lag 1,95 mrd., samt om lag 0,4 mrd. i statlige midler og 0,4 mrd. kroner i like deler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Signaler om prioriteringer i årene 2013‐15
Styringsgruppens forslag til prioriteringer for de påfølgende årene 2013‐15 er i tråd med tidligere handlingsprogram og vil kreve betydelig låneopptak. Styringsgruppen legger til grunn at den politiske behandlingen av de langsiktige prioriteringene og finansiering vil skje i forkant av endelige budsjettvedtak for disse årene.

Til politisk behandling
Forslaget til handlingsprogram ble oversendt til politisk behandling i Akershus fylkesting og Oslo bystyre, og fikk der enstemming tilslutning.