6 av 10 av de som har tatt et reelt standpunkt i spørsmålet, svarer at de er for tidsdifferensierte takster, også kalt rushtidsavgift. En like stor andel er også for et miljødifferensiert takstsystem som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye, og billigere for biler som forurenser lite.


80 % vil ha tiltak for å bedre Oslolufta

Hele 8 av 10 synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet. 71 % mener det var riktig å innføre piggdekkavgift og 55 % er for miljøfartsgrense.

- Resultatene fra undersøkelsen tyder på at villigheten til å innføre restriktive tiltak i Oslo og Akershus er ganske stor, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – Det er ikke usannsynlig at folk mener det må innføres tiltak som monner for å få ned biltrafikken i en by som de opplever sliter med køer og utslipp. Vi visste fra før at miljøfartsgrensen var mer populær enn sitt rykte, noe denne undersøkelsen bekrefter ved at nær 6 av 10 er for, sier hun.


Fornøyd med kollektiv, misfornøyd med sykkel

64 % oppgir at de er fornøyd med kollektivtilbudet i området, mens bare 24 % er fornøyd med sykkelvegnettet. – Det er bra at så mange er fornøyde med kollektivtilbudet, men at så få som 24 % er fornøyd med sykkeltilretteleggingen er for dårlig. Her må det ytterligere satsing til, sier Stubø Johnsen. – Målet er at persontrafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Så mange som 76 % av respondentene mener at syklister må prioriteres og hele 80 % mener de kollektivreisende må prioriteres. Dette er klare signaler og jeg er optimistisk på at vi skal kunne klare å dekke mye mer av transportbehovet ved å tilrettelegge bedre for kollektivtransport, gåing og sykling, sier hun.


Interessante funn
Av andre interessante funn kan det nevnes at kun 0,7 % av totalutvalget sier at de blir belastet bomavgift i forbindelse med levering og henting i barnehage. Det er også en stor andel som er positive til bomringen. – Det er god forståelse for behovet for bomringer i befolkningen. Etter at man får informasjon om hva pengene i Oslopakke 3 går til, oppgir 6 av 10 at de er positive til bomringen. Byggingen av Operatunnelen, Ring 3, Kolsåsbanen, Lørenbanen, nye t-banevogner og økt frekvens på avganger viser at vi får mye igjen for pengene, avslutter Stubø Johnsen.

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen er foretatt siden 1989
  • 1000 respondenter
  • Utarbeidet av Norfakta Markedsanalyse AS
  • Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst
  • Eier er PROSAM (www.prosam.no

For å lese hele rapporten, gå inn på PROSAM sine nettsider her.