Styringsgruppen – som ledes av vegdirektøren og med jernbanedirektøren, fylkesordføreren i Akershus og byråden for miljø og samferdsel i Oslo som medlemmer – har drøftet hvilke prosjekter som skal prioriteres. Det er enighet om å foreslå følgende store prosjekter:

  • Kolsåsbanen (Bekkestua – Kolsås)
  • E18 Vestkorridoren
  • E16 Sandvika (Kjørbo) – Wøyen
  • E6 Manglerudtunnelen
  • Rv. 22 Fetveien

I tillegg prioriteres midler til drift og investeringer for kollektivtrafikk, samt sykkel- og trafikksikkerhetstiltak i samsvar med lokalt forslag til Oslopakke 3. Det var en omfattende tiltaksportefølje som lå til grunn for vedtakene om Oslopakke 3 i Oslo bystyre og Akershus fylkesting i 2006. Styringsgruppen for Oslopakke 3 har gjort en krevende prioritering. Vi har en ambisjon om å få til en oppstart på E18 Vestkorridoren i 2013. Dette er klart etter møte i styringsgruppen 9. juni.

Styringsgruppen vil arbeide videre med handlingsprogrammet for perioden 2010-2013, og det legges opp til at et helhetlig forslag legges fram etter sommerferien.

I St. meld. nr. 17 (2008 – 2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 har regjeringen understreket at det er hensiktsmessig å forholde seg til prosjekter i et fireårsperspektiv og rullere porteføljen i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan, handlingsprogram og årlige budsjetter.