Stortingsmeldingen finner du her (SDs nettsider):

Selv om store deler Oslopakke3-midlene de første fire årene går til igangsatte prosjekter blir det rom for å bruke statlige midler til følgende prosjekter før 2014, ifølge meldingen:

- E16 Sandvika – Wøyen
- E18 Sydhavna
- E6, ny atkomst til Alnabruterminalen
- Utvidelse av godsterminalen på Alnabru.

Statlige milliarder i Oslo og Akershus
For hele NTP-perioden 2010-2019 legger regjeringen opp til disse bevilgningene over statsbudsjettet over veg og jernbane i Oslo og Akershus:  

  • 16,2 milliarder kroner til investeringer i jernbane.
  •  2 milliarder kroner til vedlikehold av jernbanen mellom Lysaker til Etterstad.
  •  4,9 milliarder kroner til riksveginvesteringer.

Bompenger
Jernbanen er en del av Oslopakke 3. Som kjent blir jernbaneinvesteringen fullfinansiert over statsbudsjettet. Dobbelsporet Oslo-Ski er den store posten med en kostnad på 11 milliarder.

Vegprosjektene blir i stor grad bompengefinansiert. Prognosen tilsier at Fjellinjen får en nettoinntekt i år på 1,7 mrd kr. Over hele 20-årsperioden antar man inntektene fra bomringene i Oslo og Bærum blir på 45 milliarder kroner (2009-verdi).

Nye prosjekt
En ny tilknytning fra E6 til Alnabruterminalen gjennomføres i perioden 2010-2013. Til Alnabru godsterminal er det foreløpig avsatt 1 mrd kr. Av dette skal 850 millioner kroner nyttes i perioden 2010-2013 og 150 millioner kroner i perioden 2014-2019.

Prosjektet E18 Sydhavna vil gi ny tilknytning til den framtidige nasjonale havnen i Oslo. Sydhavna ligger rett nord for Sjursøya. Prosjektet omfatter bygging av et nytt kryss på E18 Mosseveien. I tillegg utvides Mosseveien for å gi plass til 900 meter kollektivfelt.

Det er aktuelt å prioritere statlige midler til kollektivterminal /bussterminalen i Oslo sentrum.

Bygging av ny E16 på strekningen Sandvika – Wøyen får statlige midler til å starte byggingen i perioden 2010-2013.

Firefelts veg på strekningen E16 Bjørum – Skaret i Akershus kan starte i perioden 2014 – 2019. Statlige midler kan prioriteres det blir tilslutning for delvis bompengefinansiering, heter det i meldingen.

Nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski er kostnadsberegnet til 11,6 milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011. 

E18 Vestkorridoren er under utredning. Det legges opp til en framdrift i planleggingen som muliggjør oppstart av delprosjekter tidlig i perioden 2014-2019.

Usikre prosjekter
Departementet peker på at prosjekter i det lokale forslaget til Oslopakke 3 i 2006 er blitt betydelig oppjustert.

Kolsåsbanen hadde en prislapp på 600 millioner kr for hele strekningen i det lokale forslaget. Et foreløpig kostnadsanslag for videreføring av banen innenfor Akershus er kalkulert til 2 – 2,5 mrd kroner. En fullføring av prosjektet i Bærum vil få konsekvenser for andre prosjekter, bemerker regjeringen.

Ikke fullstendig liste
I meldingen presenteres det ikke en detaljert utbyggingsliste for hele 20-årsperioden. Departementet peker på at mange av prosjektene ikke er utredet og at kostnadsoverslagene er meget usikre. Det pekes på at nye kostnadsoverslag har økt prislappen på mange av de igangsatte prosjektene allerede.

Den etablerte styringsgruppa – med staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune – vil drive en målrettet styring av prosjektene. Hvert fjerde år skal det gjøres opp en status, ifølge meldingen.

I Oslopakke 3-meldingen er det lagt til grunn at tiltak for å styrke kollektivtrafikken og sykkeltrafikken skal gis høy prioritet.

- Jeg opplever at vi har hatt tett og god dialog med lokale myndigheter underveis i arbeidet med pakken. Fortsatt gjenstår betydelige utfordringer, men jeg er trygg på at vi vil komme frem til gode løsninger. I det videre arbeidet blir det særlig viktig å løse miljø- og framkommelighetsutfordringene på en god måte, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.