1. juni i år ble det innført store endringer i bompengesystemet i Oslo. Det er nå gjort en foreløpig analyse av hvordan endringene i bompengesystemet har påvirket biltrafikken i Oslo.

Det er sett på trafikktall fra bomstasjonene for hele juni, og for utvalgte tellepunkt de to første ukene i juni. Endringene i biltrafikk for juni i år er i hovedsak sammenlignet med biltrafikken i juni 2018.

Juni er ikke en ideell måned for å vurdere endringer i biltrafikken. Det er flere forhold som medfører økt usikkerhet. Tallene bør derfor brukes med forsiktighet, blant annet på grunn av:

  • I 2018 var pinsen i mai, mens i 2019 var pinsen i juni. Også Kristi Himmelfart i slutten av mai i 2019 påvirker trafikken første helgen i juni.
  • Andre værforhold i juni i år sammenlignet med i fjor.
  • Avslutning av skoleåret og begynnende sommerferie i slutten av juni påvirker trafikken.
  • «Buss for tog» i slutten av juni kan slå ut forskjellige i 2019 enn i 2018.
  • For Indre ring har vi relativt lite data som kan benyttes, siden denne er ny av året.
  • Endringene i plassering av bomstasjonen i Osloringen-sør ved Abildsø, betyr at trafikken før og etter 1. juni ikke kan sammenlignes direkte for alle bomstasjonene.

 

Varierer i de ulike byområdene

Den foreløpige analysen tyder på at biltrafikken i Oslo i juni 2019 er redusert med to til tre prosent sammenlignet med juni 2018. Nedgangen i biltrafikken ser ut til å være litt høyere lørdag og søndag enn på hverdagene. Nedgangen slår litt forskjellig ut for ulike områder av byen. Biltrafikken må vurderes over et lengre tidsrom for å kunne si noe mer nøyaktig. I oktober vil det være en mer sikker analyse.

 

Den foreløpige analysen viser:

Bærum – Oslo

Bygrensen: 
mandag – fredag: - 0,8 %
lørdag – søndag: - 3,2 %

Osloringen:
mandag – fredag: - 0,2 %
lørdag – søndag: - 2,1 %

 

Romerike – Oslo 

Bygrensen:
(Basert på tellinger fra Statens vegvesen de to første ukene i juni 2018 og 2019 for tellepunkt på rv. 4, rv. 163, E6 og rv. 159. Siden det ikke er tellinger for alle veier som krysser bygrensa, er usikkerheten større her.)

mandag – fredag: - 3,9 %
lørdag – søndag: har ikke tilstrekkelig med tall til å si noe foreløpig.

Osloringen:
mandag – fredag: - 3,6 %
lørdag – søndag: - 2,6 %

 

Follo – Oslo

Bygrensen:
(Basert på tellinger fra Statens vegvesen for de to første ukene i juni 2018 og 2019 for tellepunkt for E6 og E18. Siden det ikke er tellinger for alle veier som krysser bygrensa, er usikkerheten større her.)

mandag – fredag: - 2,5 %
lørdag – søndag: har ikke tilstrekkelig med tall til å si noe foreløpig

Osloringen:
(Bomringen inn mot Oslo for de sammenlignbare bomstasjonene som er Mosseveien, Kongsveien, Ekebergveien og hovedløp på E6. Bomstasjonene i Lambertseterveien og Sandstuveien er ikke sammenlignbare på grunn av endret plassering.)

mandag – fredag: - 2,1 %
lørdag – søndag: - 2,1 %

 

Indre ring:
(Det foreligger kun trafikktall for Ring 3 ved Teisen og Grefsen, Østensjøveien ved Helsfyr, Grenseveien, Trondheimsveien, Fagerheimgata, Vogts gate, Uelands gate og Sognsveien. For tellepunktene foreligger det ikke data for 2018, så det er sammenlignet de to første ukene i juni med nest siste uke i mai. Det er betydelig større usikkerhet her for Indre ring enn de andre bomstasjonssnittene.)

mandag – fredag - 3 %
lørdag – søndag: har ikke tilstrekkelig med tall til å si noe foreløpig

 

Totalt for Osloringen inn mot sentrum (alle tre korridorer):

mandag – fredag - 2,0 %
lørdag – søndag - 2,3 %