Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Fjellinjen har sammen med Oslopakke 3-sekreteriatet hentet ut og analysert data fra en rekke trafikktellepunkt og bomstasjoner for de to første ukene i juni. Dette er sammenlignet med data for samme uker i juni i fjor, samt uke 21 i mai i år.

Dataene vi har per nå gjør det vanskelig å tallfeste endringene. De slår litt forskjellig ut for ulike områder i byen. Vi må vurdere trafikken over et lengre tidsrom for å kunne si noe nøyaktig. På grunn av sommermånedene med ferietrafikk må vi avvente trafikktall for september for å kunne si noe om hvordan det nye bomsystemet eventuelt har påvirket trafikken. En mer sikker analyse vil presenteres i oktober.

Det er vanskelig å si noe mer sikkert nå på grunn av:
• Tidsperiode: De to første ukene i juni er ikke ideelle for å analysere trafikkendringer. Kristi Himmelfartsdag rett før første helgen i juni og pinsen andre helgen i juni gjør at trafikken ikke er helt normal. Avslutning av skoleåret kan også påvirke trafikken. Data for kun to uker medfører at det er vanskelig å skille effekten av bompengesystemet fra annen normal variasjon som følge av for eksempel været.
• Datamengde: Store mengder data fra ulike kilder som skal sammenstilles. For «Indre ring» har vi relativt sett lite data som kan benyttes.
• Endringer i bomringen: Endringene i plassering av bomstasjonen i Osloringen-sør ved Abildsø betyr at trafikken før og etter 1. juni ikke kan sammenlignes direkte.