Partene Oslo og Viken er enige om at det er nødvendig med økt finansiering av porteføljen, og vil reforhandle Oslopakke 3-avtalen senest innen utgangen av 2022.

Forslaget til handlingsprogram og trinn 3 ble vedtatt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting i juni 2020.

Handlingsprogrammet blir de lokale partenes innspill til statsbudsjettet for 2021.