Sekretariatet for Oslopakke 3 har lagt fram to fagrapporter: “Grunnlag for langsiktige prioriteringer (GLP) Oslopakke 3” og “Finansielt grunnlag Oslopakke 3”, som skal gi politikerne et oppdatert og faglig grunnlag for den videre politiske behandlingen av pakken. 

Oslopakke 3-sekretariatet står ansvarlig for rapportene. Konsulent for arbeidet med GLP-rapporten har vært Urbanet Analyse i samarbeid med Norconsult, mens Rambøll Norge AS har vært konsulent i arbeidet med den finansielle rapporten.

Befolkningsveksten som forventes i hovedstadsområdet vil bety en kraftig økning i transport­behovet i hovedstadsområdet. Det skaper store utfordringer for å bygge et kollektiv- og veisystem med god nok kapasitet. Rapporten “Finansielt grunnlag Oslopakke 3” peker på flere alternativer for å styrke finansieringen både fra eksisterende og nye kilder.

- De fremlagte rapportene gir et godt og grundig underlag for den videre håndtering av Oslopakke 3, sier Terje Moe Gustavsen, vegdirektør og leder av styringsgruppen for Oslopakke 3.

- Rapportene er et godt grunnlag for å vurdere løsninger for utbygging av vei og kollektivtransport i hovedstadsområdet. Nå vil den politiske prosessen starte med å vurdere finansieringsløsninger og prioritering av prosjektene i Oslopakke 3, sier Ola Elvestuen, byråd miljø og samferdsel i Oslo kommune og medlem av styringsgruppen for Oslopakke 3.

- Rapporten viser at behovet er mye større enn det Oslopakke 3 kan løse. Med de utfordringene vi står overfor må staten bidra sterkere for å få finansiert nødvendige samferdselsinvesteringer i hovedstadsregionen, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad og medlem av styringsgruppen for Oslopakke 3. – I det videre arbeidet må man ta utgangspunkt i den opprinnelige porteføljen i Oslopakke 3 og finne en robust måte å finansiere tiltakene på. Da er det viktig å få avklart statens bidrag til stamveinettet og kollektivtiltak, sier Jegstad.

Oslopakke 3 har i dag tre finansieringskilder; brukerbetaling fra veitrafikanter, statlig bidrag til riksveiprosjekter og lokalt bidrag fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

Arbeidet med rapportene har vært ledet av Oslopakke 3-sekretariatet.  Følgende virksomheter har i tillegg deltatt i arbeidet: Akershus fylkeskommune, Oslo kommune ved Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Bymiljøetaten, Statens vegvesen Region øst, Jernbaneverket, Ruter og NSB.