Vi har siden 1. juni fulgt utviklingen i biltrafikken over de tre bomringene i Oslo. Fjellinjen, Bymiljøetaten og Statens vegvesen har levert data fra sine tellesystemer.  

Resultatene er usikre, men vi mener tallene for trafikken i Osloringen og over bygrensen er noenlunde representative for den utviklingen som har skjedd siden 1. juni i fjor. For Indre Ring er datagrunnlaget relativt spinkelt og resultatene må derfor betraktes som usikre.

Ut i fra tellingene er biltrafikk omregnet til gjennomsnittlig ukedøgntrafikk, det vil si trafikk mellom mandag og søndag. Spesielle dager som 17. mai, 2. pinsedag, høstferien og juleferien er ikke tatt med i beregningene. Trafikken er sammenlignet for hver måned med tilsvarende trafikk i 2018. 

Bygrensen

Utviklingen over bygrensen er basert på følgende tellepunkt:

 • Bærum: Bomstasjoner for trafikk mot byen som dekker 100 % av biltrafikken
 • Romerike: Tellepunkt kun for Rv 4, Rv 163, E6 (ikke sept. og okt.) og Rv 159, dekker anslagsvis 85 % av biltrafikken på bygrensen
 • Follo: Tellepunkt kun for E6 og E18, dekker snaut 80 % av biltrafikken på bygrensen

Totalt sett bør dataene gi et ganske representativt bilde over all biltrafikk over bygrensen.

 Osloringen

 • Vest: Alle bomstasjoner mot sentrum, dekker 100 % av biltrafikken over Osloringen i vest.
 • Nordøst: Bomstasjoner mot sentrum, Alnabru 3 industrivei er ikke med siden dette er en ny bomstasjon og det ikke finnes eldre data. Dekker anslagsvis 99 % av biltrafikken over Osloringen i nordøst.
 • Sør: Bomstasjoner mot sentrum for E18, Kongsveien, Ekebergveien og E6. Øvrige bomstasjoner har endret plassering. Dekker snaut 80 % av biltrafikken over Osloringen i sør.
 • Totalt sett bør dataene gi et ganske representativt bilde over all biltrafikk over Oslogrensen.

Indre ring med armer 

 • Ring 2: Tellepunkt kun for Grenseveien, Uelands gate (ikke juni, juli, august), Trondheimsveien (ikke juni og juli), Fagerheimgata, Vogts gate (ikke juni) og Sognsveien (ikke juni). Dekker anslagsvis kun snaut 30 % av biltrafikken
 • Arm mot Trosterud: Tellepunkt kun for Ring 3 Teisen. Dekker om lag 60 % av biltrafikken.
 • Armer mot Grefsen: Det finnes kun trafikktellinger for Ring 3 ved Grefsen stasjon. I høst har trafikken på her vært påvirket av at Grefsenveien har vært stengt på grunn av arbeider med trikken. Det foreligger derfor ingen data for denne armen
 • Samlet sett gir dataene for Indre Ring kun en antydning på utviklingen i biltrafikk over Indre Ring. Det er få tellepunkt og de er ikke nødvendigvis representative for hele Indre Ring.
 • Av tellepunktene på Ring 2 skiller Vogts gate seg ut med en større trafikkreduksjon enn de øvrige tellepunktene. Det kan skyldes lokale forhold og bety at gjennomsnittlig trafikkreduksjon er anslått noe for høyt for Ring 2.

 Samlet vurdering 

Som figurene under viser, varierer endringene i biltrafikken fra måned til måned. Noe av variasjonen skyldes dager med kraftig snøvær og dårlig kjøreforhold både i 2018 og 2019.

For å fjerne noe av denne variasjonen er det valgt å se på gjennomsnittlig endring i trafikken fra september til november. Foreløpig er det valgt å ikke inkludere juni, juli, august og desember i disse tallene på grunn av betydelig ferietrafikk som vanskeliggjør sammenligningen.